Všeobecné obchodní podmínky

I. Obchodní podmínky – obecná ustanovení

1.1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek a provozního řádu (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností mezi Poskytovatelem služeb Mgr. Idou Peťkovou, Ph.D. (dále jen „Poskytovatel“), 73313823, se sídlem Brigádnická 257/71, 621 00 Brno, Česká republika a fyzickou osobou nebo firmou (dále jen „Klientem“), účastnící se online kurzů nebo akcí organizovaných Poskytovatelem.

​1.2.  Klient je povinen seznámit se s všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele služeb a  je povinen se jimi řídit..

II. Uzavření smlouvy a storno podmínky

​2.1. Odesláním objednávky na příslušný online kurz na webových stránkách www.idapetkova.cz vyjadřuje klient svůj zájem zúčastnit se daného kurzu. Při odeslání formuláře dává klient svůj souhlas s obchodními podmínkami Poskytovatele.

2.2. Rezervace online kurzu je závazná až po přijetí platby kurzovného, platbu je tedy Klient povinen uhradit bez zbytečného odkladu. Pokud není v den splatnosti platba připsána na účet, je klient vyzván k jejímu uhrazení prostřednictvím emailu. Pokud ani po výzvě k úhraze po splatnosti, Klient objednávku do 5 pracovních dní nebo do začátku online kurzu neuhradí, je přihláška automaticky stornována a jedná se o odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele s okamžitým účinkem.

2.3. Odesláním platby za online kurz na základě emailu potvrzujícího objednávku je přihláška oboustranně závazná (dochází k uzavření smlouvy) a její zrušení podléhá pravidlům storno podmínek obsažených v bodě 2.4. níže.

2.4. V případě, že by vzdělávací akce nebo online kurz byly zrušeny z důvodů na straně Poskytovatele a Klient již cenu uhradil, obdrží do 14 dnů ode dne, kdy je rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodne s Poskytovatelem na použití platby na náhradní akci dle svého výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude platba Klientovi vrácena stejným způsobem, jakým byla platba přijata. Klient je rovněž oprávněn svou účast na vzdělávací akci zrušit. V případě, že již Klient uhradil cenu a zruší svou účast nejpozději 20 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce či online kurzu, případně 20 pracovních dní před obdržením přihlašovacích údajů, bude mu vrácena celá zaplacená cena. V případě zrušení účasti v době kratší, je cena nevratná.

 

III. Dodací podmínky online kurzů a autorská práva

3.1. Digitální obsah zasílá Poskytovatel pouze Klientovi na jeho emailovou adresu zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn, případně umožněním přístupu do skupiny na Facebooku nebo na LinkedIn. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

3.2. Digitální obsah je chráněn autorským právemnení možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Není dovoleno jakkoliv sdělovat a předávat materiály ani jejich části dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat je k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3.3. V případě, že se Klient nemůže z vážných důvodů zúčastnit, je možné na místo Klienta vyslat náhradníka, avšak pouze po předchozí dohodě se Poskytovatelem a v případě, že je to vzhledem k obsahu online kurzu přípustné a možné. Klient ani v případě vyslání náhradníka nesmí sdílet své přístupové údaje nebo materiály poskytnuté výhradně Klientovi.

IV. Odpovědnost a povinnosti Klienta coby účastníka online kurzů

4.1. Účastník kurzu prohlašuje, že je osobou starší 18 let a je si vědom, že plně zodpovídá za svůj zdravotní stav, do lekcí vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a zodpovědnost, je fyzicky i duševně zdráv a způsobilý zúčastnit se online seberozvojové akce.

4.2. Účastník zodpovídá za své fungující hardwarové a softwarové vybavení a funkční připojení k internetu, které je podmínkou plné funkčnosti při přehrávání videí i při účasti na živých přenosech. Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení.

 

V. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

5.1. Klient má, v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na řešení vzniklého spotřebitelského sporu prostřednictvím mimosoudního orgánu – České obchodní inspekce (www.coi.cz), pokud se ho nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou.

VI. Závěrečná ustanovení

​6.1. Klient je povinen oznamovat Poskytovateli jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených v objednávce, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.

6.2. Poskytovatel zasílá klientovi veškeré písemnosti týkající se konkrétního online kurzu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

6.3. Práva a povinnosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

6.4. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 3.6.2023, 15:41 hod. a nahrazují předchozí verze.

své sny můžete začít realizovat už dnes - Začněte třeba

 

OSOBNÍ SWOT ANALÝZOU

 

Vyplňte své údaje níže a pošlu Vám pdf formulář s koučovacími otázkami, které Vám pomohou lépe porozumět tomu, kde se z pohledu své kariéry a hledání ideálního pracovního uplatnění nacházíte!